Metingen en akoestiek


Musici en geluidstechnici moeten hun werk op een voor het gehoor veilige manier kunnen uitvoeren. Maar ook bezoekers van concerten en festivals willen op een verantwoorde manier van muziek kunnen genieten. Metingen aan de akoestiek en van geluidsniveaus zijn belangrijk om beter inzicht te krijgen in de omstandigheden en risico's van de verschillende groepen.

MusiciansHearing beschikt over klasse 2 meetapparatuur, geschikt voor het meten van o.a.: Speech intelligibility, Level & spectrum, Room acoustics & Electro-acoustics.

Geluidslimitering en -meting

In het derde convenant preventie gehoorschade muzieksector hebben een aantal partijen (o.a. ministerie van VWS, VNPF en VVEM) maatregelen afgesproken op het gebied van geluidslimitering, geluidsmeting en gehoorbescherming.
Om ervoor te zorgen dat bezoekers op een voor het gehoor veilige manier van de muziek kunnen genieten, hebben de partijen afgesproken om in alle aangesloten muzieklocaties de geluidsniveaus te beperken tot maximaal 103 dB Leq(A). (Voor kinderen t/m 13 jaar wordt een maximaal geluidsniveau van 91 dB (A), en 96 dB (A) voor kinderen van 14 en 15 jaar. )

Onder geluidsniveau wordt verstaan het equivalent gemiddeld geluidsniveau (Leq) in dB(A) gemeten over een periode van 15 minuten aan de mengtafel op een hoogte van 2 meter boven de vloer. Het geluidsniveau moet gedurende de muziekactiviteit worden gemeten met geschikte apparatuur (minimaal IEC 61672:2003, klasse 2). De geluidsmetingen moeten worden vastgelegd in een logboek.


Risico inventarisatie

Door middel van een vragenlijst en geluidsmetingen (LEex,8h) op de werkplek worden de risico’s van blootstelling aan lawaai (ISO1999) en eventueel risicogedrag in kaart gebracht. De informatie uit de geluidsmetingen kan samen met de specificaties van de gehoorbescherming worden gebruikt om te bepalen of deze adequate bescherming biedt.

MusiciansHearing

Bossa Novastraat 17 
1448 VN Purmerend 
T. +31 (0)6 14169598